Ochrana osobních údajů („GDPR“)

Zásady práce s vašimi osobními údaji: 

1. Základní ustanovení

Jsme společnost Smotech s.r.o., se sídlem Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 84 040, DIČ: CZ26084040, zapsaná pod spisovou značkou C 13005 u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Zastihnete nás na e-mailu: office@smotech.cz
a na tel. č.: +420 389 501 070

V rámci našeho podnikání zpracováváme některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které znáte jako GDPR.

2. Co jsou osobní údaje a za jakým účelem nám je svěřujete?

Osobními údaji se rozumí identifikátory fyzické osoby, které jste nám poskytli, konkrétně jde o: jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, popřípadě poštovní adresa a IČO.

Své osobní údaje nám poskytujete za účelem realizace kroků vedoucí k uzavření smlouvy o dílo nebo o poskytnutí služeb vám, našim zákazníkům. Poskytovaným dílem nebo službou může být poradenství, provedení práce nebo dodávka zboží. Data můžeme použít za účelem kontaktování, zpracování smluv, realizace smluv a pro elektronické formy přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi nebo mezi vámi a našimi smluvními dodavateli. Vaše data budeme zpracovávat 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu.

Pokud vaše osobní data zpracováváme pouze na základě souhlasu, pak je uchováváme nejdéle 1 měsíc, poté jsou vymazány. Souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete odvolat kdykoliv dříve, my jsme pak povinni vaše osobní data vymazat neprodleně.

4. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme my jakožto správce. Pro nás osobní údaje dále zpracovávají naši smluvní nebo zákonní partneři, kteří se podílejí na dodávkách zboží a služeb („Zpracovatelé“). Zpracovateli mohou být firmy zabývající se dodávkou řešení v oblasti BOZP, regionální distribuční společnosti, přepravní společnosti a pošta, osoby zajišťující fungování našich internetových stránek a souvisejících služeb.

Naši smluvní partneři nesmějí vaše osobní údaje předávat dalším osobám, pokud to není nezbytné pro poskytnutí služby nebo plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje neprofilujeme, ani nepředáváme mimo Evropskou unii s vyjímkou IP adresy. IP adresa při použití cookies může být při zpracování pomocí Google Analytics na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

5. Vaše práva

Nařízení GDPR vám dává spoustu práv:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Společnost Smotech s.r.o. jako správce prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Dále prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

Vyplněním kontaktního formuláše na našich stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

V případě požadavku na realizaci vašich práv nám pošlete požadavek na office@smotech.cz. Prosím, kontaktujte nás, pokud budete chtít zodpovědět další dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Smotech logo
Adresa

Nerudova 945/36,
370 04 České Budějovice
Česká republika

Společnost
homemap-markerphone